Journal Board  
Editorial Board

Honary Editor:

         Prof. Alan Mcfarlane
         University of Cambridge, UK

Editors:

         Prof. Shujie Yao
         Head of School of Contemporary Chinese Studies
         Nottingham University, UK

         Dr Na Chang (Deputy)
         Cambridge University, UK


Associated Editors:
  

         Dr Jian CHEN | Prof King-Kok Cheung | Dr Siyuan HE | Dr Chaoqun LIAN | Prof Wanlong LIN  | Prof Denggao LONG | Dr Xiongwei SONG | Dr Xiaolin WU | Prof Yu Xiong | Prof Xinjian XU | Prof Haiyan YANG | Dr Zhiguang YIN | Prof Yongyi Yue | Prof Weidong ZHU | Dr Shanshan ZHANG | Dr Hongying ZHENG 

           

Academic Committee

Prof Weisheng ZHOU    Ritsumeikan University

Dr Boping YUAN    University of Cambridge

Prof Songyan CHU   Chinese Academy of Governance

Prof Dun LIU    Chinese Academy of Science

Prof Tao SUN    NanKai University

Dr Yongjiang Shi    University of Cambridge

Prof Zhenzhao NIE    Central China Normal University